ഫാക്ടറി

Factory-5

ഡെലിവറി

Factory-2

ഉത്പന്ന നിര

Factory-4

വെയർഹൗസ്

Factory-1

കെട്ടിടം

Factory-3

ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന